Projekt „Osiągajmy sukces każdego dnia – kontynuacja projektu kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

fundacja zapałka


Projekt „Osiągajmy sukces każdego dnia – kontynuacja projektu kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zadanie jest realizowane w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.
Okres realizacji projektu: 3 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku
a) 01.04.2022 – 31.03.2023
b) 01.04.2023 – 31.03.2024
c) 01.04.2024– 31.03.2025


GŁÓWNY CEL: Wzrost samodzielności beneficjentów ostatecznych-BO. Wyrównywanie braków rozwojowych, podniesienie zdolności intelektualnych i społeczna aktywizacja BO objętych projektem. Objęcie BO kompleksowym wsparciem, w wyniku którego, dzięki specjalistycznej pomocy
wzrosną ich szanse do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.


Główne kryteria uczestnictwa w projekcie:
1) Miejsce zamieszkania –powiat wadowicki, oświęcimski lub suski;
2) Wiek: dowolny
3) Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
4) Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego – badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.


RODZAJ ZAJĘĆ organizowanych w ramach projektu dla beneficjentów ostatecznych:
1) Zajęcia indywidualne z pedagogiem
2) Zajęcia indywidualne z psychologiem
3) Indywidualne zajęcia korekcyjne na basenie
4) Zajęcia indywidualne z logopedą
5) Zajęcia indywidualne rehabilitacyjne w Sali
6) Zajęcia grupowe z – Kraina Twórczości
7) Zajęcia indywidualne z Integracji Sensorycznej
8) Zajęcia indywidualne z kodowania i programowania
9) Wyjścia / Eventy integracyjne
Termin zajęć w ramach 1 okresu realizacji projektu: 20.04.2022 DO 31.03.2023
Wszystkie organizowane zajęcia dla uczestników projektu są BEZPŁATNE!!


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH, przedstawia poniższa tabela:

Audyt zewnętrzny
Biuro projektu: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1 mail: fundacja.zapalka@gmail.com www.fundacjazapalka.com.pl
tel. 518555686, 530923330